จำนวนเต็ม

Inumber

การสร้างแผนภูมิรูปวงกลม

การสร้างแผนภูมิรูปวงกลม

 

  1. จากแผนภูมิรูปวงกลมให้นักเรียนหาว่า ทุเรียนมีมุมที่จุดศูนย์กลางกางกี่องศา

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. จากแผนภูมิรูปวงกลมให้นักเรียนหาว่า ส้มโอมีมุมที่จุดศูนย์กลางกางกี่องศา

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

ค่าเฉลี่ยและพิสัย

จงหาค่าพิสัยและค่าเฉลี่ย จากข้อมูลที่กำหนดให้ (มัธยม 3)

1)  10   20   30  40

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

2)  15   25   15   35

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

3) 6    6     6     5     5    6     6

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

4) 100      150     50     20     30     60     40

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

5)  5      3        2       8      2      6       4

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

โครงการพัฒนาครูทางการศึกษา ๘ กลุ่มสาระ

โครงการพัฒนาครูทางการศึกษา  ๘ กลุ่มสาระ ภาคใต้

C360_2014-11-21-10-40-35-129

C360_2014-11-21-10-40-52-267

 

 

 

 

การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร (กราฟตัดกัน)

cats1cats2

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.๓

                                                       แบบฝึกหัด
                                           สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
1.   2x + y = 6
2x – y = 2
………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

2.    5x + 8y = 7
x + y   = -2
………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

การวัดพื้นที่ ม.2

การวัดพื้นที่ ม.2_001

การวัดความยาว ม.2

การวัดความยาว ม.2_001

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 1

cats

4)      ทอดลูกเต๋า 1 ครั้ง  ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่ 2 หารลงตัว

ก.       {2}       

ข.       {2, 4}    

ค.       {2, 4, 6}  

ง.        {2, 4, 6, 8} 

5)      ในการโยนเหรียญ 3 อัน 1 ครั้ง  จงเขียนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ตรงกับข้อใด เมื่อ H= หัว และ T  =  ก้อย

ก.         {HHH, TTT}

ข.         {HHH,HHT, HTT, TTT}

ค.         {HHH, HHT, HTH, TTH, THT, TTT}

ง.          {HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT}

 

6)      ข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทดลองสุ่ม

ก.       วางเหรียญบาทบนโต๊ะ 5 อัน  แล้วหยิบขึ้นมา 1 อัน 

ข.        ไปขึ้นรถเมย์กลับบ้าน

ค.         โยนลูกเต๋า 1 ลูก  จะได้เป็นอะไร

ง.          น้องบอกอายุพี่ชาย

7)      ไปเล่นเกมส์โชว์ทางโทรทัศน์  ถึงเกมส์ที่ต้องหมุนแป้นวงกลมที่มีหมายเลข 0 ถึง 5 ถ้าทดลองหมุนแป้นดูผลที่ได้จะมีแต้มเป็นเลขอะไรบ้าง

ก.        0,1

ข.        0, 1, 2

ค.       0, 1, 2, 3, 4

ง.          0, 1, 2, 3, 4, 5

8)      ถ้าโยนเหรียญบาท  2  เหรียญ  1 ครั้ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะมีโอกาสเป็นอย่างไร

เมื่อกำหนด  H = หัว  และ T = ก้อย

ก.       {HH, HT}

ข.       {HH, HT, TH, TT}

ค.       {HH, TT}

ง.        {HH, TH , HT}

 

9. ตะกร้าใบหนึ่งมีผลไม้สามชนิด คือ ส้ม  มะม่วง  และมังคุด  ถ้าตะกร้าในนี้มีส้ม 8 ผล  และถ้านำมะม่วงออก 

   จาก    ตะกร้า 1 ผล  มะม่วงกับมังคุดจะมีจำนวนเท่ากัน  เมื่อนับผลไม้ทั้งหมด ในตะกร้า  หลังจากที่นำมะม่วง

   ออกไปแล้ว 1 ผล  พบว่าผลไม้ทั้งหมดในตะกร้ามีจำนวนน้อยกว่า 20 ผล  ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ก.       มีมะม่วงอยู่ในตะกร้าไม่เกิน 6 ผล

ข.       มีมะม่วงอยู่ในตะกร้าน้อยที่สุด 7 ผล

ค.       มีมะม่วงอยู่ในตะกร้าน้อยกว่า  6 ผล

ง.        มีมะม่วงอยู่ในตะกร้ามากกว่า 7 ผล

 

10. มีนักเรียนชั้น ม.3 หลายห้องที่มีจำนวนนักเรียนชายน้อยกว่าจำนวนนักเรียนหญิงอยู่ 8 คน ถ้านำ 3 เท่า ของ

     จำนวนนักเรียนหญิงรวมกับจำนวนนักเรียนชายจะได้ผลรวมมากกว่า 68 คน  แต่ไม่เกิน 88 คน  แล้วถามว่ามี

     นักเรียน ม.3  ที่มีลักษณะดังกล่าวได้มากที่สุดกี่ห้อง

ก.       4  ห้อง

ข.       5  ห้อง

ค.       19  ห้อง

ง.        20  ห้อง

11. ข้อใดถูกต้อง

ก.       การสร้างตารางแจกแจงความถี่ทุก ๆ อันตรภาคชั้นต้องมีความถี่มากกว่าศูนย์เสมอ

ข.       ลักษณะของอาชีพ  ราคาสินค้า  ศาสนา  ชั้นเรียน  จัดเป็นตัวแปรทางสถิติ

ค.       การกำหนดความกว้างอันตรภาคชั้นต้องกำหนดไว้เท่ากันทุกชั้น

ง.        ข้อมูลจะมากหรือน้อยจะต้องทำตารางแจกแจงความถี่ทุกชุด

12. ถ้าคุณครูทำการเก็บบันทึกข้อมูลของนักเรียนชั้น ม.3/1  เป็นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่           

     ละคน  ชื่อนักเรียนและจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องไว้ในรูปของตารางสถิติแล้วข้อใดเป็นการใช้ข้อมูล 

     เหมาะสมและวิธีการศึกษาข้อมูลตามแหล่งที่มาแบบใด

ก.       คะแนนสูงสุด – ต่ำสุดมีค่าเท่าใด  แบบปฐมภูมิ

ข.       นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดเท่าใด แบบปฐมภูมิ

ค.       นักเรียนที่มีคะแนนต่ำสุดเท่าใด แบบทุติยภูมิ

ง.        จำนวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านมีกี่คน  แบบทุติยภูมิ

 

13. ถ้าต้องการทราบข้อมูลรายจ่ายค่าไฟฟ้าของแต่ละเดือนในปีก่อนว่าเดือนใดมีรายจ่ายสูงสุดเดือนใดต่ำสุด    

     จะต้องจัดเก็บใบเสร็จค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไว้ตามลักษณะของข้อมูลแบบใด  และมีวิธีการรวบรวมด้วยวิธีใด

ก.       ข้อมูลเชิงปริมาณ  จากการสำรวจ

ข.       ข้อมูลปฐมภูมิ  จากการทดลอง

ค.       ข้อมูลปฐมภูมิ  จากการสังเกต

ง.        ข้อมูลเชิงปริมาณ  จากทะเบียนประวัติ

14. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย  4    9    4    13    10    10    6    4    22    12  จากข้อมูลที่กำหนดให้

ค่าพิสัยตรงกับข้อใด

ก.    4

ข.    10

ค.    12

ง.     18

15. จากข้อมูล 5    6    7    7    7    8    9    10    10  ข้อใดถูกต้อง

ก.       7 คือค่าฐานนิยม

ข.       7 คือค่าเฉลี่ย

ค.       7 คือค่าพิสัย

ง.        7 คือค่ามัธยฐาน 

16. จากข้อมูลในข้อ 15.  ความถี่ของจำนวนใดมากที่สุด

ก.       10

ข.       9

ค.       8

ง.        7

17. จากข้อมูลในข้อ 15.  ความถี่ของจำนวนใดมีค่าเท่ากับ 2

ก.       10  

ข.       9

ค.       8

ง.        6

18.  จากข้อมูลในข้อ 15. ถ้ากำหนดให้ความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ 2 เราจะสร้างตารางได้กี่อันตรภาคชั้น

ก.       1 อันตรภาคชั้น  

ข.       2 อันตรภาคชั้น

ค.       3 อันตรภาคชั้น

ง.        4 อันตรภาคชั้น

19. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.       พิสัย คือ ค่าความถี่ที่มากที่สุด

ข.       ค่าเฉลี่ย คือการนำค่าของจำนวนทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูล

ค.       ค่ามัธยฐาน คือ ค่าความถี่ที่มากที่สุด 

ง.        ถูกทุกข้อ

20. การสอบวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม  20  คะแนน  ของนักเรียน 20 คน  ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ 12 แต่เมื่อตรวจสอบคะแนนครั้งที่สองพบว่า  มีคะแนนผิด 2 คน  จากคะแนน 10 คะแนนเป็น 16 และจาก 12 คะแนน เป็น 13 คะแนน  ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตทึ่ถูกต้องคือข้อใด

ก.       12.2

ข.       12.4

ค.       12.5

ง.       12.8

รากที่สาม

รากที่สาม ม.2_001

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,576 other followers