หน่วยการชั่ง

แผนรูปภาพ ป.3

วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

จำนวนเต็ม

Inumber

การสร้างแผนภูมิรูปวงกลม

การสร้างแผนภูมิรูปวงกลม

 

  1. จากแผนภูมิรูปวงกลมให้นักเรียนหาว่า ทุเรียนมีมุมที่จุดศูนย์กลางกางกี่องศา

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. จากแผนภูมิรูปวงกลมให้นักเรียนหาว่า ส้มโอมีมุมที่จุดศูนย์กลางกางกี่องศา

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

ค่าเฉลี่ยและพิสัย

จงหาค่าพิสัยและค่าเฉลี่ย จากข้อมูลที่กำหนดให้ (มัธยม 3)

1)  10   20   30  40

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

2)  15   25   15   35

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

3) 6    6     6     5     5    6     6

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

4) 100      150     50     20     30     60     40

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

5)  5      3        2       8      2      6       4

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

โครงการพัฒนาครูทางการศึกษา ๘ กลุ่มสาระ

โครงการพัฒนาครูทางการศึกษา  ๘ กลุ่มสาระ ภาคใต้

C360_2014-11-21-10-40-35-129

C360_2014-11-21-10-40-52-267

 

 

 

 

การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร (กราฟตัดกัน)

cats1cats2

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.๓

                                                       แบบฝึกหัด
                                           สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
1.   2x + y = 6
2x – y = 2
………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

2.    5x + 8y = 7
x + y   = -2
………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………….…………………………………………

………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

การวัดพื้นที่ ม.2

การวัดพื้นที่ ม.2_001

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,576 other followers