ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 1

cats

4)      ทอดลูกเต๋า 1 ครั้ง  ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่ 2 หารลงตัว

ก.       {2}       

ข.       {2, 4}    

ค.       {2, 4, 6}  

ง.        {2, 4, 6, 8} 

5)      ในการโยนเหรียญ 3 อัน 1 ครั้ง  จงเขียนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ตรงกับข้อใด เมื่อ H= หัว และ T  =  ก้อย

ก.         {HHH, TTT}

ข.         {HHH,HHT, HTT, TTT}

ค.         {HHH, HHT, HTH, TTH, THT, TTT}

ง.          {HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT}

 

6)      ข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทดลองสุ่ม

ก.       วางเหรียญบาทบนโต๊ะ 5 อัน  แล้วหยิบขึ้นมา 1 อัน 

ข.        ไปขึ้นรถเมย์กลับบ้าน

ค.         โยนลูกเต๋า 1 ลูก  จะได้เป็นอะไร

ง.          น้องบอกอายุพี่ชาย

7)      ไปเล่นเกมส์โชว์ทางโทรทัศน์  ถึงเกมส์ที่ต้องหมุนแป้นวงกลมที่มีหมายเลข 0 ถึง 5 ถ้าทดลองหมุนแป้นดูผลที่ได้จะมีแต้มเป็นเลขอะไรบ้าง

ก.        0,1

ข.        0, 1, 2

ค.       0, 1, 2, 3, 4

ง.          0, 1, 2, 3, 4, 5

8)      ถ้าโยนเหรียญบาท  2  เหรียญ  1 ครั้ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะมีโอกาสเป็นอย่างไร

เมื่อกำหนด  H = หัว  และ T = ก้อย

ก.       {HH, HT}

ข.       {HH, HT, TH, TT}

ค.       {HH, TT}

ง.        {HH, TH , HT}

 

9. ตะกร้าใบหนึ่งมีผลไม้สามชนิด คือ ส้ม  มะม่วง  และมังคุด  ถ้าตะกร้าในนี้มีส้ม 8 ผล  และถ้านำมะม่วงออก 

   จาก    ตะกร้า 1 ผล  มะม่วงกับมังคุดจะมีจำนวนเท่ากัน  เมื่อนับผลไม้ทั้งหมด ในตะกร้า  หลังจากที่นำมะม่วง

   ออกไปแล้ว 1 ผล  พบว่าผลไม้ทั้งหมดในตะกร้ามีจำนวนน้อยกว่า 20 ผล  ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ก.       มีมะม่วงอยู่ในตะกร้าไม่เกิน 6 ผล

ข.       มีมะม่วงอยู่ในตะกร้าน้อยที่สุด 7 ผล

ค.       มีมะม่วงอยู่ในตะกร้าน้อยกว่า  6 ผล

ง.        มีมะม่วงอยู่ในตะกร้ามากกว่า 7 ผล

 

10. มีนักเรียนชั้น ม.3 หลายห้องที่มีจำนวนนักเรียนชายน้อยกว่าจำนวนนักเรียนหญิงอยู่ 8 คน ถ้านำ 3 เท่า ของ

     จำนวนนักเรียนหญิงรวมกับจำนวนนักเรียนชายจะได้ผลรวมมากกว่า 68 คน  แต่ไม่เกิน 88 คน  แล้วถามว่ามี

     นักเรียน ม.3  ที่มีลักษณะดังกล่าวได้มากที่สุดกี่ห้อง

ก.       4  ห้อง

ข.       5  ห้อง

ค.       19  ห้อง

ง.        20  ห้อง

11. ข้อใดถูกต้อง

ก.       การสร้างตารางแจกแจงความถี่ทุก ๆ อันตรภาคชั้นต้องมีความถี่มากกว่าศูนย์เสมอ

ข.       ลักษณะของอาชีพ  ราคาสินค้า  ศาสนา  ชั้นเรียน  จัดเป็นตัวแปรทางสถิติ

ค.       การกำหนดความกว้างอันตรภาคชั้นต้องกำหนดไว้เท่ากันทุกชั้น

ง.        ข้อมูลจะมากหรือน้อยจะต้องทำตารางแจกแจงความถี่ทุกชุด

12. ถ้าคุณครูทำการเก็บบันทึกข้อมูลของนักเรียนชั้น ม.3/1  เป็นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่           

     ละคน  ชื่อนักเรียนและจำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องไว้ในรูปของตารางสถิติแล้วข้อใดเป็นการใช้ข้อมูล 

     เหมาะสมและวิธีการศึกษาข้อมูลตามแหล่งที่มาแบบใด

ก.       คะแนนสูงสุด – ต่ำสุดมีค่าเท่าใด  แบบปฐมภูมิ

ข.       นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดเท่าใด แบบปฐมภูมิ

ค.       นักเรียนที่มีคะแนนต่ำสุดเท่าใด แบบทุติยภูมิ

ง.        จำนวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านมีกี่คน  แบบทุติยภูมิ

 

13. ถ้าต้องการทราบข้อมูลรายจ่ายค่าไฟฟ้าของแต่ละเดือนในปีก่อนว่าเดือนใดมีรายจ่ายสูงสุดเดือนใดต่ำสุด    

     จะต้องจัดเก็บใบเสร็จค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไว้ตามลักษณะของข้อมูลแบบใด  และมีวิธีการรวบรวมด้วยวิธีใด

ก.       ข้อมูลเชิงปริมาณ  จากการสำรวจ

ข.       ข้อมูลปฐมภูมิ  จากการทดลอง

ค.       ข้อมูลปฐมภูมิ  จากการสังเกต

ง.        ข้อมูลเชิงปริมาณ  จากทะเบียนประวัติ

14. ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย  4    9    4    13    10    10    6    4    22    12  จากข้อมูลที่กำหนดให้

ค่าพิสัยตรงกับข้อใด

ก.    4

ข.    10

ค.    12

ง.     18

15. จากข้อมูล 5    6    7    7    7    8    9    10    10  ข้อใดถูกต้อง

ก.       7 คือค่าฐานนิยม

ข.       7 คือค่าเฉลี่ย

ค.       7 คือค่าพิสัย

ง.        7 คือค่ามัธยฐาน 

16. จากข้อมูลในข้อ 15.  ความถี่ของจำนวนใดมากที่สุด

ก.       10

ข.       9

ค.       8

ง.        7

17. จากข้อมูลในข้อ 15.  ความถี่ของจำนวนใดมีค่าเท่ากับ 2

ก.       10  

ข.       9

ค.       8

ง.        6

18.  จากข้อมูลในข้อ 15. ถ้ากำหนดให้ความกว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ 2 เราจะสร้างตารางได้กี่อันตรภาคชั้น

ก.       1 อันตรภาคชั้น  

ข.       2 อันตรภาคชั้น

ค.       3 อันตรภาคชั้น

ง.        4 อันตรภาคชั้น

19. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก.       พิสัย คือ ค่าความถี่ที่มากที่สุด

ข.       ค่าเฉลี่ย คือการนำค่าของจำนวนทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูล

ค.       ค่ามัธยฐาน คือ ค่าความถี่ที่มากที่สุด 

ง.        ถูกทุกข้อ

20. การสอบวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม  20  คะแนน  ของนักเรียน 20 คน  ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ 12 แต่เมื่อตรวจสอบคะแนนครั้งที่สองพบว่า  มีคะแนนผิด 2 คน  จากคะแนน 10 คะแนนเป็น 16 และจาก 12 คะแนน เป็น 13 คะแนน  ดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตทึ่ถูกต้องคือข้อใด

ก.       12.2

ข.       12.4

ค.       12.5

ง.       12.8

Advertisements

About krooking

ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Posted on มกราคม 21, 2014, in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: